top of page

โครงการนิทรรศการผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ASA MEMBER 2019)

 

ในงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”

ระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การนําเสนอ “ความคิดและผลงานสถาปัตยกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานในปีนี้คือ “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ดังนั้นการเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมส่งผลงานนั้น จะเป็นการนําเสนอผ่านสื่อและประสบการณ์ เชิงสารสนเทศ ในแบบ Digital Projection Experiences ภายใน Space ขนาด 300 ตารางเมตร โดยสะท้อนความคิดหลักของงานคือ กรีน อยู่ ดี (Living Green) และในการนําเสนอความคิดและผลงานทางสถาปัตยกรรม ผ่านประสบการณ์ในแบบดิจิทัลนี้ ทางสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและลดการใช้กระดาษและสิ่งพิมพ์ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ในศตวรรษที่ 21 ของคนไทย ผ่านสื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย และสะท้อนถึงอนาคตของการนําเสนอ “ผลงานสถาปัตยกรรม” และบทบาทและหน้าที่ของสถาปนิกไทยในประเด็นเรื่อง “สิ่งแวดล้อม”

ในงานสถาปนิกปีนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมส่งผลงานโครงการประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับ หัวข้อหลักของงานในทุกรูปแบบเพื่อมาจัดแสดงเป็นแบบอย่างของการออกแบบที่ดีและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม เรียนรู้และประทับใจในผลงานของสถาปนิกไทย โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้า ร่วมในงานสถาปนิก 2019 ดังต่อไปนี้

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

 

ส่วนที่ 1 : พื้นที่จัดแสดงหุ่นจําลอง

พื้นที่แสดงผลงานที่ ASA จัดเตรียมไว้ให้ประกอบด้วยฐานวางหุ่นจําลองขนาดกว้าง 0.90 เมตร x 1.50 เมตร สูง 0.90 เมตร จํานวน 67 ชิ้น

 

ส่วนที่ 2 : พื้นที่จัดแสดงผ่านสื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย (Digital Projection Experiences)

พื้นที่แสดงผลงานที่ ASA จัดเตรียมไว้ให้ อยู่ในห้องปิดทึบ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 8.00 เมตร x 30.00เมตร สูง 6.00 เมตร โดยมี Projector 

ฉายภาพผลงานและเสียงประกอบ

 ในส่วนของผลงานที่ทางสมาชิกสามารถนำมาจัดแสดงได้ มีดังนี้


1. ส่วนผลงานออกแบบผลงานออกแบบต้องสอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานภายใต้โจทย์
ต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ในงาน ที่สามารถหยิบยกและอธิบายความหมายออกมาให้ชัดเจน อาจเป็นในแง่ของ วัสดุ ขบวนการ หรือแนวคิดต่อสังคม ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1. หุ่นจำลอง

นําเสนองานในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมผ่านหุ่นจําลองหรือวัตถุสามมิติ โดยสามารถเป็นงานทั้งชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์ หรือหุ่นจําลองแสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของงานสถาปัตยกรรมน้ันๆ โดยผลงานหุ่นจําลองแต่ละผลงานนั้น จัดแสดงอยู่ภายใต้ข้อกําหนดดังต่อไปนี้

 

- หุ่นจําลองหรือวัตถุสามมิติ (รวมฐานโมเดล) ขนาดไม่เกิน กว้าง 0.90 x 1.50 เมตร จํานวนสมาชิก ละ 1 ชิ้นงาน ที่จะนําไปจัดวางบนฐานที่ ASA จัดเตรียมไว้ให้ ขนาด กว้าง 0.90 เมตร x 1.50 เมตร สูง0.90 เมตร (โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้นําหุ่นจําลองไปจัดวางบนฐานด้วยตนเอง)

 

- ระบุแจ้งให้ชัดเจน หากต้องการไฟหรืออุปกรณ์เฉพาะเพิ่มเติม

1.2. สื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย

นําเสนอความคิดและผลงานสถาปัตยกรรมผ่านสื่อและประสบการณ์เชิงสารสนเทศ ในรูปแบบ Digital Projection Experiences โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่สมาชิกจะต้องส่ง ดังต่อไปนี้

 

1. Original File ของผลงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้แก่ AutoCAD (.dwg/.dwf) / Sketch Up (.skp) หรือ Rhino (.3dm) แสดงผลงานที่ออกแบบให้เห็นภาพชัดเจน (Plan, Section, Elevation, Isometric) ตามประเภทไฟล์ที่กําหนดให้ข้างต้น

2. Converted File เป็นนามสกุล FBX (.fbx)

* ต้องการ File ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อกําหนดเพิ่มเติม

 • ทุก File จะต้องแยก Layer ของเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบให้ชัดเจน

 • จัดทํา Group ของแต่ละ Layer ของเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบ ที่ต้องการแยกประเภทหรือร่วมกัน ไว้อย่างชัดเจน

 • ตั้งชื่อ Layer ในทุกๆเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบอย่างเป็นระเบียบและจะต้องไม่มี Layer ที่ไม่ได้ ใช้งาน

 • หาก File มีปัญหาขัดข้อง ทางทีมงานจะติดต่อตามที่อยู่บริษัทนั้นๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ File ที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น หากเกินระยะเวลาจะขออนุญาตใช้ File เดิมที่แนบมา

 

3. กําหนดการจัดตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้

รูปแบบ : COMPANYNAME_PROJECTNAME_SENTDATE.fileextension

ตัวอย่าง : YIMSAMER_INTERIOR1_190214.skp

2. ส่วนอธิบายผลงานออกแบบและข้อมูลติดต่อ

 

2.1. คําอธิบายผลงาน

เขียนคําอธิบายแนวความคิดของงานออกแบบที่สอดคล้องกับความคิดหลักของงาน ภายใต้โจทย์ นําเสนอถึงความเป็น

ในรูปแบบตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 คํา และ/หรือแผนภาพ (Diagram) ที่สามารถอธิบายแนวความคิดได้อย่างชัดเจน

* กําหนดส่งไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ไม่จํากัดจํานวนหน้า) มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

 

2.2 ข้อมูลในการติดต่อกลับ

: ชื่อบริษัท
: ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : อีเมล
: เบอร์โทรศัพท์

ข้อกําหนดเพิ่มเติม

**สมาชิกสามารถส่งผลงานได้ท่านละ 1 โครงการเท่านั้น โดยสามารถเลือก ส่งเฉพาะหุ่นจําลอง
หรือ ส่งเฉพาะสื่อดิจิตัล หรือ สามารถเลือกส่งผลงานทั้ง 2 ลักษณะ คือ หุ่นจําลองและสื่อดิจิตัล โดยจะต้องเป็นผลงานโครงการเดียวกันเท่านั้น

**ทั้งนี้ผลงานที่นํามาจัดแสดงในงานนั้นต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งมาในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2562 โดยจะสงวนสิทธิ์ให้แสดงผลงาน เฉพาะผลงานที่มีลักษณะตรงตามข้อกําหนดทั้งหมดเท่านั้น

การรวมรวมผลงานเพื่อจัดแสดง

1) การรวบรวมผลงานจะดําเนินการโดยอนุกรรมการฝ่ายผลงานสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัส พัชรเศวต

   1.2 อาจารย์เทียนไท กีระนันทน์
   1.3 อาจารย์นัฐพงษ์ พัฒนโกศัย
   1.4 อาจารย์กวิศ โกอุดมวิทย

2) รวบรวมจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอแนวความคิดของผลงานออกมาได้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย มีประเด็นที่น่าสนใจสอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานเพื่อร่วมกันสื่อสารความคิดและความตั้งใจเกี่ยวกับการ ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมผลงานสําหรับผลงานที่ส่งตรงตามกําหนดเวลา และมีรูปแบบรายละเอียดและขนาดตรงตามข้อกําหนดของการแสดงเท่านั้น

การจัดส่งผลงานเข้าเพื่อร่วมคัดเลือก

 1.   จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนํามาจัดแสดงทาง https://docs.google.com/forms/d/10TH9-TBRTpzGxgDpHLRyLAzZpXKRcE1LA0pZ6mF7T6k/edit

 2.   ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .zip โดยตั้งชื่อด้วย COMPANYNAME_PROJECTNAME_SENTDATE.zip/.rar ซึ่งภายในไฟล์ ต้องประกอบไปด้วย
  3.1 ส่วนผลงานออกแบบ (ตามที่ระบุไว้)
  3.2 ส่วนอธิบายผลงานออกแบบและข้อมูลติดต่อ (ตามที่ระบุไว้)
  3.3 ข้อมูลเพื่อนําผลงานแสดงใน https://www.asaexpo.org แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จํานวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ทั้งนี้เมื่อผลงานของท่านผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง ASA จะนําข้อมูลดังกล่าวมาแสดงใน Website 

 3.  เมื่อผลงานท่านได้ถูกรวมรวมเป็นที่เรียบร้อย ทางคณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งตาม กําหนดการ

 

กําหนดการ

1. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2562

2. แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
3. ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
4. จัดแสดงผลงาน วันที่ 30 เมษายน – วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5. เก็บผลงานคืน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 21 : 00 น.

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “ASA MEMBER 2019” เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯเท่านั้นและในการลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานได้ กําหนดให้สมาชิกระบุอย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์เข้าร่วมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคลหรือประเภทบุคคลของ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ดังนั้นในการส่งผลงานขั้นสุดท้ายที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการหรือในเว็บไซต์

ขอให้สมาชิกแสดงชื่อเจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพความเป็นสมาชิกไม่ตรงกับชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏบนชิ้นงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธิ์ในการพิจารณา ให้เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสถาปนิกครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท

สําหรับผู้ที่สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2319-6555 ต่อ 109 email.memberasa@gmail.com

หากมีข้อสงสัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FAQ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการจัดส่งสื่อดิจิตอลฯ  :  ทีมจัดทำสื่อดิจิตอล  คุณธนพงศ์ พานิชชอบ  โทร. 085-233-3913  
รายละเอียดอื่นๆ  : สมาคมสถาปนิกสยามฯ  คุณรติรัตน์ จันทร  โทร. 02-3196555 ต่อ 113
 asa.ratirat@gmail.com

plan.png

Sponsored by

asa sponsor logo - web-01.png
asa sponsor logo - web-02.png
asa sponsor logo - web-04.png
asa sponsor logo - web-03.png
asa sponsor logo - web-05.png
Company's Logo-white.png
ligman_RGB_reverse-01.png
KE logo_center(1)-02.png
Neowave [Converted]-02.png
45536_3BS logo-03.png
Only_Chang Beverage Logo-white-03.png

Organized by

bottom of page