วิดีโอบันทึกการบรรยาย ASA Forum 2019 ทั้งหมด

วิดีโอบันทึกการบรรยาย ASA Seminar 2019 ทั้งหมด

LIVING GREEN

งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

 

นับเป็นครั้งแรกของงานสถาปนิกที่จะสร้าง “ประสบการณ์สีเขียว” (Green Experience) ให้กับผู้ชม ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างนิทรรศการต่างๆ การออกแบบแสงภายในพื้นที่การจัดแสดงที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน  แนวคิดการลดขั้นตอนการใช้กระดาษในการทำงานระหว่างผู้จัดงานและผู้แสดงงาน ระบบการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน และการนำวัสดุที่เกิดขึ้นจากการจัดงานไปใช้ใหม่หลังจบงาน

E-Book "กรีน อยู่ ดี"

SMART CITIES

EXHIBITION

นําเสนอผลของการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการของเมือง Smart Cities ช้ันนําของทั้งไทยและต่างประเทศ ที่พัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการการวางแผน/ผัง และออกแบบเมือง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง/ย่านเมือง และนําเสนอนวัตกรรมที่เป็น องค์ประกอบหลักของ Smart City เช่น Smart Mobility, Smart Energy, Smart Infrastructure, Smart Governance ที่นําเทคโนโลยี IoT, Big Data/Open Data, PlanTech มาใช้ร่วมกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การนําและวิสัยทัศน์ของ ผู้นําของเมือง นิทรรศการน้ีเป็นการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมสถาปนิกในต่างประเทศ และองค์กรด้าน Smart Cities

ZERO WASTE

EXHIBITION

นิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นนิทรรศการเพื่อให้เรารู้จักและจัดการขยะเพื่อโลก และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ขยะ

ว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้สร้างสิ่งนี้ ก่อนจะจัดการ

อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือเริ่มต้นจากตัวเอง

GREEN BUILDING SHOWCASES

EXHIBITION

ปีนี้จะเน้นเรื่องบทบาทของวัฒนธรรมและอาคารเขียวในการที่จะต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการทั้งหมดที่นํามาแสดงเป็นโครงการตัวแทนสถาปัตยกรรมสีเขียวของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งจากไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาปัตยกรรมและความสําคัญของสถาปนิกที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาอาคารเขียวในเอเชีย ร่วมกันสร้างเสริมความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และการบํารุงรักษาวัฒนธรรม เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการทําอาคารเขียวนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราทุกคนโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นประเทศใด

ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน

EXHIBITION

เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรมจาก 3 ภูมิภาค เพื่อนําเสนอแนวทาง

สู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

ANNUAL ACTIVITIES

1/2

VIDEO

ASA NEWS

Organized by

Sponsored by

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com