ABOUT

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจำทุกปี (ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 32 ครั้ง โดยมีผู้เข้าชมปีละประมาณ 390,000 คน ในแต่ละปี สำหรับปีพุทธศักราช 2562 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีพุทธศักราช 2559-2562 มีมติเห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก’62 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 33 ในระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  ณ อาคาร  ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก ’62

" กรีนอยู่ดี 

  LIVING GREEN "

งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงด้านสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเริ่มโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 33 โดยแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 350,000 คน และมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี  วัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ การจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก’62 ประกอบไปด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป

THE 33th EDITION

แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก ’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” คือ ลักษณะความเป็นอยู่ ณ สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร สภาพแวดล้อมและเมืองซ่ึงได้รับการดูแล โดยเริ่มจากกระบวนการออกแบบ วาง ผัง การใช้วัสดุและการก่อสร้าง รวมถึงการใช้งาน การบํารุงรักษา การปรับปรุง และหรือ การจัดการเม่ือหมดอายุ ที่ส่งผล กระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากภูมิญญาพ้ืนถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
นําไปสู่ กรีน อยู่ ดี : Living Green ในบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของโลก

60,000

square meters

400,000

850

visitors

exhibitors

 

LOCATION

Organized by

Sponsored by

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com