top of page

ASA X SRW VERNADOC 2018


ASA X SRW VERNADOC 2018

: the Roles of Architects and Architecture Heritage Conservation, A Case Study of Thailand in Comparison with Malaysia . ในวาระครบรอบ 10 ปีของการจัดแสดงงาน ASA VERNADOC กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ASA X SRW VERNADOC 2018 : บทบาทของสถาปนิกที่มีต่อการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศไทย-มาเลเซีย" . วิทยากร: Assist. Prof. Teoh Chee Keong / UCSI U., Malaysia ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว มหาวิทยาลัยรังสิต Mr.Soong Khang Wei /Suriwong Group, Malaysia

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

DATE : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

TIME : 18.00 - 20:00 น.

Jupiter 12

Comments


bottom of page