คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Project Coordinator : Ekawat Ophartpongsakorn

Student :

Auranisha Auswarangsikul Suttahathai Niyomwas Thale Kangkhao Jinvara Vanichsiriroje Teechudtha Tantiyawarong Worapop Atirat Orapat Nimsamer Kittitach Sentiya Sittichai Laotaweesap


ASA-Com-120257119307


In the perspective from afar, everything looks as though it is completed and does not need anything else to fulfil itself, however, if you look and observe things very closely, you might find something that is still missing, or forgotten, and waiting to be rediscovers once again. The interesting factor that attracts people into noticing the model is the uncertainty of whether it is being absolute or incomplete.