top of page

ASA ALL MEMBER 


 

ASA ALL MEMBER 

   “COLLECTIVE PRACTICES”  

สัมผัส “วิชาชีพ”


นิทรรศการ ASA ALL MEMBER ปี 2024 มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิทรรศการที่เป็นทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนักออกแบบและบุคคลทั่วไปได้ร่วม สัมผัส “วิชาชีพ” ผ่านนิทรรศการ ASA ALL MEMBER : Collective Practices ซึ่งเนื้อหาจะ ไม่ใช่จัดแสดงเพียงเฉพาะแค่ผลงานที่แล้วเสร็จเพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมองค์กร หรือ Office Culture ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของแต่ละองค์กร สมาคมเชื่อว่านิทรรศการในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึง “ภาษากลาง” และทรัพยากรต่าง ๆ ที่องค์กรเหล่านั้น ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


ผังนิทรรศการ :

นิทรรศการ ASA ALL MEMBER : Collective Practices จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่


1. นิทรรศการส่วนกลาง – นิทรรศการจัดแสดงข้อมูลเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานออกแบบที่เป็นสมาชิกและตอบรับเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ รวมกับฐานข้อมูลที่ทางสมาคมได้เคยเก็บรวบรวมไว้นำมาสรุป จัดหมวดหมู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกและสื่อผสมอื่น ๆ นิทรรศการส่วนนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่เชื่อมโยงนิทรรศการของแต่ละสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน


2. นิทรรศการผลงานสมาชิก  - นิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลและอีก 4 สมาคมวิชาชีพ


เนื้อหานิทรรศการ :

นิทรรศการ ASA ALL MEMBER : Collective Practices ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสถาปนิกและบุคคลทั่วไปเข้าใจถึงวงจรการทำงานของสำนักงานออกแบบและองค์กรทางด้านการออกแบบ


เพื่อให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือและเรียนเชิญสมาชิกที่จะเข้าร่วมจัดแสดงส่งข้อมูล ทั้ง 4 หัวข้อ” ดังนี้


1. Project Showcase

ส่งผลงานออกแบบ โดยสามารถส่งได้ทั้งผลงานที่แล้วเสร็จ, ไม่แล้วเสร็จ, ไม่ได้สร้างจริง หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงาน โดยเลือกส่งผลงาน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้


1.1 วัตถุสามมิติหรือโมเดล ซึ่งอาจจะเป็นงานทั้งชิ้นหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรม ขนาด ไม่เกิน กว้าง 50 x ยาว 50 x ความสูงไม่จำกัด (ซม.) โดยทางสมาคมจะจัดเตรียมฐานโมเดล 1 ยูนิต ขนาด กว้าง 60 x ยาว 60 x สูง 70 (ซม.) พร้อมติดชื่อสมาชิกไว้ให้ หรือ ในกรณีที่สมาชิกไม่จัดแสดงในรูปแบบวัตถุสามมิติหรือโมเดล สามารถเลือกส่งผลงานเป็น


1.2 ดิจิทัลไฟล์ ไฟล์ภาพ Render (.jpg) หรือภาพถ่ายผลงานสถาปัตยกรรม (.jpg) จำนวน 3 รูป (แนวนอน / landscape) ขนาด 3508 x 4960 ความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยทางสมาคม จะจัดพิมพ์บนเพลทขนาด A3 (แนวนอน) ประกบกันเป็น มุม 3 เหลี่ยมและดำเนินการติดตั้งเพื่อจัดแสดงให้ บนฐานโมเดล


*สมาคมให้พื้นที่จัดแสดงแก่สมาชิกรายละ 1 ยูนิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยูนิตละ 1,200 บาท


สำหรับผลงานข้อ 2 ถึง 4 จะจัดแสดงในแบบดิจิทัล

2. PROCESS

ส่งภาพกระบวนการคิดผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับผลงานในหัวข้อที่ 1. Project Showcase ซึ่งอาจจะเป็น ไดอะแกรม ภาพร่าง (sketch)  แปลน รูปด้าน รูปตัด, isometric กระบวนการทดลองทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ หรือ อาจจะเป็นภาพถ่ายจากไซต์งาน ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 3 รูป แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ หรือเป็นภาพวิดีโอ Reel ขนาด 1920 x 1080 pixel แนวตั้ง จะมีเสียง หรือไม่มีเสียงก็ได้ (ไม่เกิน 30 วินาที)


3. People 

ส่งภาพถ่ายของคนในสำนักงาน / องค์กร ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 3 รูป (.jpg) แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ หรือ เป็นภาพวิดีโอ Reel ขนาด 1920 x 1080 pixel แนวตั้ง จะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้ (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที)  (เสียงพูดคุยหรือสัมภาษณ์)


4. Place

ส่งภาพถ่ายมุมใด ๆ ของสำนักงาน / องค์กร ที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 3 รูป (.jpg) แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ หรือ เป็นภาพวิดีโอ Reel ขนาด 1920 x 1080 pixel แนวตั้ง จะมีเสียง หรือไม่มีเสียงก็ได้ (ไม่เกิน 30 วินาที) 


หลักเกณฑ์ลำดับการจัดแสดง :

ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จะพิจารณาผลงานของสมาชิก โดยให้สิทธิ์เรียงตามลำดับผู้มาก่อน (First Come First Serve) เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงมีจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกผู้ยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงิน (กรณีขอเพิ่มจำนวนยูนิต) หากสมาชิกไม่สามารถจองยูนิตได้ในเวลาดังกล่าว ทางสมาคมจะจัดลำดับของท่านในระบบ waiting list และจะแจ้งผลในกรณีมีผู้สละสิทธิ์ หรือจัดแสดงผลงานในรูปแบบออนไลน์บนสื่อของสมาคม โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


กำหนดการ :

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน

โดยทำการตอบแบบสำรวจ พร้อมแจ้งจำนวนยูนิต ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน

ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


3. วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

ส่ง File Digital ตามหัวข้อ "เนื้อหานิทรรศการ" ข้อ 1 (ในกรณีให้สมาคมจัดพิมพ์) ข้อ 2, 3 และ 4 ส่งทางอีเมล info.asamember@gmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 (หากไม่สามารถแนบไฟล์ ขอให้อัพโหลดบนคลาวด์และแนบลิงก์แทน)

หากส่งครบทุกหัวข้อ สมาคมจะพิจารณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ บนสื่อออนไลน์และ Social Media ของสมาคมก่อนงานแสดงนิทรรศการ


4. การเข้าติดตั้งโมเดลหรือวัตถุสามมิติด้วยตัวเอง

ภายในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ งานสถาปนิก’67

การติดตั้งผลงาน

หากต้องการติดตั้งผลงานด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล info.asamember@gmail.com เพื่อขอรับบัตรเข้าติดตั้งงาน ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 20:00 น.** ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าติดตั้งผลงานในช่วงระหว่างแสดงผลงาน


หากต้องการให้สมาคม เป็นผู้ติดตั้งโมเดลให้ สามารถจัดส่งโมเดลมายังสมาคมสถาปนิกสยามฯ

เลขที่ 248/1   ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 17:00 น. โดยติดต่อ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า (โอ) โทร. 089-171-1795 อีเมล info.asamember@gmail.com 

** ทั้งนี้สมาชิกจะต้องมีแพ็คเกจป้องกันอย่างมิดชิด โดยสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขนส่ง


5. จัดแสดงผลงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ​


6. เก็บผลงานคืน

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 20:00 น. 


การรับผลงานคืน

หากไม่สามารถมารับกลับคืนได้ในวันดังกล่าว โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันติดตั้ง

โดยติดต่อ คุณพิชชาวีร์ ป้อมศรี (วีร์) 080-096-2819 หรือ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า (โอ) อีเมล info.asamember@gmail.com โทร 089-171-1795 เพื่อขอรับผลงานคืนภายหลังงานได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 – วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ** โดยสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขนส่ง


ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน :

สมาคมขอสงวนสิทธิในการส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมมัณฑณากรแห่งประเทศไทย, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เท่านั้น โดยผลงานที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่ หรือในเว็บไซต์ ต้องแสดงชื่อเจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทสมาชิกภาพที่ระบุในฟอร์มเข้าร่วมแสดงงาน หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพไม่ตรงกับชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏบนชิ้นงาน ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์พิจารณาให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท


สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดง สามารถสมัครสมาชิกสมาคม หรือต่ออายุสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th หรือสอบถามรายละเอียด : ฝ่ายทะเบียน โทร.02-319-6555 ต่อ 113Line ID : @asalineEmail : asa.ratirat@gmail.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • คุณไอรดา จังวัฒนกุล โทร 063-739-1484 อีเมล : info.asamember@gmail.com

  • คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 089-171-1795 อีเมล : theerarat.k@asa.or.th

  • คุณณภัทร สักกามาตย์ โทร. 084-656-9084 อีเมล : naputt.s@asa.or.th


** สมาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหมวดหมู่การจัดแสดง เพื่อความเหมาะสมต่อสถานที่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลังเสร็จสิ้นนิทรรศการ ASA ALL MEMBER : Collective Practices สมาคมขอสงวนสิทธิ์เผยแพร่เนื้อหานิทรรศการ ทาง www.asaexpo.org/all-member หรือจัดทำเป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสาธารณะต่อไปในอนาคต
Comments


bottom of page