top of page

VEX : Agitated Vernacular


สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ ASA International Design Competition 2018 ภายใต้แนวคิด VEX: Agitated Vernacular

 

กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition 2018 มีความมุ่งหวังที่จะท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบเดิมๆ คำว่า VEX (ปลุกปั่น, ก่อกวน) สามารถมองได้จากหลายแง่มุม แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือความต้องการท้าทายหรือปลุกปั่นทางความคิด ที่มีต่อภาพลักษณ์เดิมๆ ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่คนทั่วไปรับรู้

หลายคนมักมองว่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จนกลายเป็นความเชื่อที่ว่า ‘พื้นถิ่น’ คือ ความล้าหลัง ด้อยพัฒนา ซึ่งผลักไสให้งานออกแบบพื้นถิ่นเป็นแนวคิดชายขอบในสังคมปัจจุบัน โจทย์สำหรับการประกวดงานออกแบบครั้งนี้คือการนำเสนองานออกแบบพื้นถิ่นที่ มีลักษณะเฉพาะตัวอัน ไม่อ้างอิงกับรูปแบบงานออกแบบพื้นถิ่นแบบเดิมๆทั่วไป มีความเป็นพื้นถิ่นที่สามารถแปรเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สร้างสรรค์และยั่งยืน

เป้าหมายคือการถอดรื้อนิยาม พลิกมุมมองหาศักยภาพใหม่ๆ ในความเป็นพื้นถิ่น คณะกรรมการตัดสินจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบพื้นถิ่นที่เป็นพลวัต มีนวัตกรรม สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

VEX ตั้งคำถามดังต่อไปนี้

  • ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถส่งแรงกระเพื่อมถึงแนวคิดและสภาวการณ์เดิมๆ ได้อย่างไร

  • ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ตัวแปร และกระบวนการ แทนการเป็นองค์ประกอบที่นิ่งเฉยได้หรือไม่

  • ความเป็น ‘พื้นถิ่น’ สามารถนำมาใช้เป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่คนทั่วไปสามารถใช้ในการออกแบบได้หรือไม่

ข้อกำหนด:

ระบุสถานที่ตั้งของงานออกแบบ นำเสนอภาพวาดเชิงคอนเซ็ปท์ การเขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ ในขนาดสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดพื้นถิ่นนำมาประยุกต์ใช้กับแบบที่นำเสนออย่างไร

การนำเสนอผลงาน

1. ผลงานออกแบบจำนวน 5 แผ่น ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 420 x 420 มม.

- ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 5 แผ่น ขนาดไม่เกิน 10* MB)

- ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 11 pt.

- ชื่อไฟล์: Firstname_Lastname_300.pdf

2. คำบรรยายโปรเจ็คต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ

รางวัล

รางวัลที่หนึ่ง: เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่สอง: เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่สาม: เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเกียรติคุณ: 500 เหรียญสหรัฐ จำนวน 3 รางวัล

กำหนดการ

- ประกาศ การประกวดงานออกแบบ วันที่ 30 มกราคม 2561

- ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561

- หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 มีนาคม 2561

- ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกวันที่ 15 เมษายน 2561

- ตัดสินการประกวดและมอบรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร และ การส่งผลงาน

- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครเข้าร่วมประกวด

- สมัครเข้าร่วมประกวด และ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

- การประกวดเป็นการประกวดนานาชาติ เปิดสำหรับทุกคน สามารถเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้

- สามารถส่งประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

- ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

- ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่เสร็จสิ้นพร้อมก่อสร้างแล้ว

- ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด

และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

- ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด

- สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น

ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระรามที่ 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-319-6555

Fax: 02-319-6419

Email: info@asacompetition.com , www.asacompetition.com

bottom of page