top of page

ASA CAN


คน เมือง ธรรมชาติ และเทคโนโลยี จะสามารถอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนได้อย่างไร คือแนวคิดของนิทรรศการ ASA CAN ที่สร้างสรรค์ระบบโมดูลไม้ไผ่ทรงลูกบาศก์ง่ายๆ จัดวางเป็นพื้นที่สาธารณะตัวอย่างที่อยากให้มาลองนั่งเล่น นอนทำงาน ยืนพูดคุย หรือส่องดูงานสถาปัตยกรรมของภาคีเครือข่ายของเรา งานที่ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ชุมชน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม และเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่เมือง จากการใช้เครื่องมือสำคัญคือ การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

ออกแบบโดย

ธาริต บรรเทิงจิตร และ ภาสุร์นิมมล จาก MOR AND FARMER

ณัฐวดี สัตนันท์ จากกลุ่มสนใจ

วิธีวิสุทธิ์ อัมพร, อภิชาติ รุ่งแสงวีรพันธ์ และ ฐากูร ลีลาวาปะ จาก CROSSs AND FRIENDS

 

ASA CAN exhibition explores the co-existence of people, nature and technology to create a shared space in the city. Employing a simple geometric bamboo structure, the designers materialised this imagined space and invited all to chance a visit and relax in the innovative ambiance. A constructive and contributive designing, this work encourage thoughts on shared space, socialising and citylife.

bottom of page