top of page

ASA'18 : Graphic Identity Introduction


"ปะปะ โปะโปะ"

คือคำนิยามที่เรานิยามการแก้ปัญหาแบบไทยๆ ในความเป็นอยู่แบบไทยๆ สารพัดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนกลายเป็นทักษะ เป็นความเชี่ยวชาญของคนในพื้นที่ที่เรียกว่าประเทศไทยนี้ แต่ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ ก็มีผลในทาง ตรงกันข้าม ที่ทำให้แก่นของปัญหาไม่เคยถูกนำมาพูดถึง พิจารณา แก้ไขอย่างเป็น ระบบ ทำให้ลักษณะของความเป็นอยู่แบบไทยๆ มีความทับซ้อนกันในหลายมิติ และนับวันก็ดูจะหมกทับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะแบบภาพตัดปะหรือ Collage จึงเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่ให้ภาพที่ ชัดเจนของความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่ดูซับซ้อนแต่แอบแฝงไอเดียแปลกๆ ที่ ’ไม่ธรรมดา’ เอาไว้ให้เราคนหากัน

ASAEXPO'18 : Logo

จากการค้นคว้าหาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆ หนึ่งในงานที่เราประทับใจคือการทำป้ายงานวัดริมทางที่แยกคำเพื่อให้รถที่ขับผ่านไป อย่างรวดเร็วสามารถรับรู้ข้อมูลในการสื่อสารได้ เมื่อนำไอเดียนี้มาตั้งต้นในการออกแบบ Logo เราจะเห็นชื่องาน “ไม่ธรรมดา” ที่มีลักษณะแบบ Perspective ซึ่งให้ความรู้สึกของการเคลื่อนที่ อันอาจจะเป็น การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (อนาคต) หรือการถอยกลับ (ไปในอดีต) ซึ่งเป็นแนวความคิด ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของงานสถาปนิก’61 ในการค้นคว้าหาภูมิปัญญาดั้งเดิม (อดีต) ทั้งด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นรวมถึงเชาว์ปัญญาในการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับการดำรงชีวิตของคนไทย ว่ายังจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับ อนาคตข้างหน้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้หรือไม่

bottom of page