top of page

COLLECTIVE LANGUAGE
นิทรรศการธีมงาน Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์

การสัมผัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ของมนุษย์ผ่านทางความรู้สึกและถือเป็นวิธีการสื่อสารอีกวิธีหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่มี ต่อผู้คนทั่วโลก โดยสถาปนิกสามารถสร้างความรู้สึกทางรูปธรรมอันหลากหลายผ่านการใช้วัสดุและกระตุ้นความรู้สึกของผู้คนผ่าน องค์ประกอบต่างๆ แบบนามธรรมในการรับรู้ถึงสถาปัตยกรรม นิทรรศการ Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์ จัดแสดงผลงานสถาปัตยกรรม จาก 12 สถาปนิกในเอเชีย นำเสนอกลุ่มภาษาที่ภัณฑารักษ์ถอดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อบอกเล่าถึงลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย และตั้งคำถามถึงภาษาอื่นๆ ในสถาปัตยกรรมที่จะกลายเป็นภาษากลางใช้ร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมพันธมิตร 22 ชาติ รวมประเทศไทยใน The Architects Regional Council Asia (ARCASIA) รวมกันเป็นกลุ่มภาษาที่ถอดจากองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเพื่อสื่อสารถึงทิศทางของภูมิภาคในอนาคต


bottom of page