top of page
KV ASA MEMBER_POSTER UPDATE.jpg

นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

(ASA MEMBER)

นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER) การคัดเลือกผลงานจากสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’65 ระหว่างวันอังคารที่ 26 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                “พึ่งพา 100 อาศัย”

                งานสถาปนิก’65 : พึ่งพา-อาศัย CO-WITH CREATORS มีแนวคิดหลักจากความเชื่อในกระบวนการออกแบบที่ใช้ “ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน” (Co-Creation) โดยใช้จุดเด่นด้านคุณลักษณะ ทักษะความเชี่ยวชาญ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละวิชาชีพ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว เรียนรู้ และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต
                งานสถาปัตยกรรมเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการออกแบบที่ “พึ่งพา อาศัย” ความร่วมมือของวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับภูมิสถาปนิก มัณฑนากร ตลอดจนวิศวกร ผู้รับเหมาและช่างในสาขาต่างๆ  จนถึงวันนี้ขอบเขตของ “ความร่วมมือ” ขยายออกไปกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับบทบาทของงานสถาปัตยกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับผู้สร้างสรรค์ในสาขาอาชีพอื่นๆ เช่น ศิลปิน นักออกแบบผลิตภัณฑ์  ช่างภาพ แฟชั่นดีไซเนอร์ เชฟ เกษตรกร แพทย์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาปนิกอีกมากมาย โดยอาศัยศักยภาพที่แตกต่างกันมาร่วมกันกระบวนการพัฒนางานออกแบบ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ ตีความ ตั้งคำถาม และหาคำตอบร่วมกัน จนเกิดเป็นผลลัพธ์สถาปัตยกรรมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างน่าสนใจ
                สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมส่งผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ
ASA MEMBER 2022 “พึ่งพา 100 อาศัย” โดยส่งแนวความคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถาปนิกและและนักสร้างสรรค์ต่างสาขาอาชีพที่มาร้อยเรียงงานออกแบบที่แตกต่างกันจนกลายมาเป็นงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดยมีจุดประสงค์ในการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปนิก และสถาปนิกเองอาจจะได้ค้นพบแนวทางการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น
               โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงานสถาปนิก ’65 ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

                นิทรรศการ ASA MEMBER 2022 “พึ่งพา 100 อาศัย” มีลักษณะเป็นการแสดง “โมเดล” ผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยสิ่งที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดเตรียมไว้ให้คือฐานโมเดล ขนาดหน้ากว้าง 0.60 x 0.60 เมตร สูงจากพื้นขึ้นมา 0.75 เมตร จำนวน 100 ชิ้น เพื่อรองรับ 100 ผลงานของสมาชิกสมาคมฯ รูปแบบดังที่แสดงในภาพ Plan / Isometric ด้านล่าง หรือ เอกสารแนบ 3_รูปแบบนิทรรศการฯ (อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในภายหลัง)


2. รูปแบบการจัดแสดงผลงานของสมาชิก
ผลงานที่ทางสมาชิกสมาคมฯ ต้องนำมาจัดแสดงเอง จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ดังนี้

                2.1 ผลงานโมเดล

                นำเสนองานออกแบบผ่านโมเดล หุ่นจำลอง หรือวัตถุสามมิติ โดยอาจเป็นงานทั้งชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์ หรือ งานส่วนหนึ่งส่วนใดของงานสถาปัตยกรรม โดยผลงานต้องสอดคล้องกับแนวความคิดของนิทรรศการ “พึ่งพา 100 อาศัย” เช่น ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์ในวิชาชีพต่างสาขา หรืออาจจะเป็นการนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบที่สะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัย จัดแสดงด้วยกระบวนการสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดรูปแบบแต่ต้องสามารถสื่อสารให้ผู้ชมนิทรรศการเข้าใจได้

                หมายเหตุ 

                - โมเดล หุ่นจำลอง หรือ วัตถุสามมิติ จะต้องนำมาวางลงบนฐานที่ทางนิทรรศการเตรียมไว้ให้
                - ผลงานโมเดล มีความสูงจากฐานจัดแสดงที่เตรียมไว้ให้ ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
                - ขนาดของฐานจัดแสดง ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร สูงจากพื้นขึ้นมา 0.75 เมตร, 0.80 เมตร และ 1.00 เมตร

                                 
                2.2 เนื้อหาและคำอธิบาย

                นำเสนอแนวความคิดของงานออกแบบที่สอดคล้องกับนิทรรศการ “พึ่งพา 100 อาศัย”  ในรูปแบบตัวอักษร และ/หรือ แผนภาพ (Diagram) พิมพ์ลงบนเพลทขนาด A3

 

**ทั้งนี้ ผลงานที่นำมาจัดแสดงในงานนั้น ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือก โดยจะสงวนสิทธิ์ให้แสดงผลงาน เฉพาะผลงานที่มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด


3. การคัดเลือกผลงานและเกณฑ์การพิจารณา

                3.1 การคัดเลือกผลงาน จะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

1.1) นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร    สถาปนิก   (บริษัท ใจบ้าน สตูดิโอ)

1.2) นายยศพล   บุญสม    ภูมิสถาปนิก     (บริษัท ฉมา จำกัด)

1.3) ผศ.พิรัส พัชรเศวต   สถาปนิก   (EAST Architects)   

 อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                3.2 พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอแนวความคิดของโครงการออกมาได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย มีประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงต้องสอดคล้องแนวคิดหลักของนิทรรศการ “พึ่งพา 100 อาศัย” คือความร่วมมือของสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์ในวิชาชีพต่างสาขา

 

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ออก สำหรับผลงานที่มีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนดของการแสดง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

                นิทรรศการ ASA MEMBER 2022 นี้มีลักษณะเป็น Pavilion โครงสร้างไม้ ตกแต่งด้วยผ้าย้อมครามที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการทำรังของมดบนต้นไม้ โดยสิ่งที่ทาง ASA จัดเตรียมไว้ให้ คือฐานโมเดลไม้ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร สูงจากพื้นขึ้นมา 0.75 เมตร, 0.80 เมตร และ 1.00 เมตร ตามรูปแบบดังที่แสดงในภาพด้านล่าง (อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในภายหลัง)

เอกสารแนบ-3_รูปแบบนิทรรศการฯ-15.png
เอกสารแนบ-3_รูปแบบนิทรรศการฯ-17.png

4. การจัดส่งผลงานเข้าเพื่อร่วมคัดเลือก

                4.1 จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ได้ที่ อีเมล์ info.asamember2022@gmail.com

                4.2   Upload ผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .zip โดยตั้งชื่อด้วย ID Project ซึ่งภายในไฟล์ต้องประกอบไปด้วย

- ข้อมูลสรุปโครงการ แสดงผลงานออกแบบ จะเป็นงานที่สร้างจริงหรือเป็นแนวคิดก็ได้ ให้เห็นภาพชัดเจน โดยแสดงผ่าน Plan, Section, Elevation, Perspective, หรือ Isometric พร้อมคำอธิบายที่มาของผลงาน ความยาวไม่เกิน 100 คำ และแผนภาพ แนวคิด (Diagram) รายละเอียดวัสดุ และ ขนาดหุ่นจำลองที่ชัดเจน (กว้าง x ยาว x สูง) และแจ้งให้ชัดเจน หากต้องการไฟหรืออุปกรณ์เฉพาะเพิ่มเติม   กำหนดส่งไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

- ข้อมูลเพื่อนำผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ทั้งนี้เมื่อผลงานของท่านผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง  ASA จะนำข้อมูลมาแสดงใน Website ( เมื่อ Upload ผลงานแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การส่งผลงานได้บนหน้า Website )

5 . การประกาศผล
            ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งตามกำหนดการ

 

กำหนดการ

1.    จัดส่งใบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน   ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

2.    วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก   ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

3.    แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน    ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

4.    ติดตั้งผลงาน   วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 21:00 น.

หมายเหตุ :

หากต้องการให้สมาคมฯ เป็นผู้ติดตั้งผลงานให้

  • สามารถจัดส่งผลงาน มายังสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  • ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 16:00 น.

  • โดยติดต่อ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 0-2319-6555 ต่อ 205 หรือ คุณวิลาสินี บุญธรรม โทร. 098-268-9513

หากต้องการติดตั้งผลงานด้วยตนเอง

  • สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Email : info.asamember2022@gmail.com เพื่อขอรับบัตรเข้าติดตั้งงาน ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 21:00 น.

  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าติดตั้งผลงานในวันจัดแสดงผลงาน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เนื่องจากมีพิธีการรับเสด็จ

5.   จัดแสดงผลงาน   วันอังคารที่ 26 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

6.   เก็บผลงานคืน   วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:00 น.

หมายเหตุ :

  • สามารถเก็บผลงานกลับคืนได้ทันที ณ นิทรรศการ ASA Member ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:00 น.

  • หากไม่สามารถมารับกลับคืนได้ในวันดังกล่าว ติดต่อ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 0-2319-6555 ต่อ 205
    เพื่อขอรับผลงานคืนได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

6 . ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
            สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิในการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “ASA MEMBER 2022” เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เท่านั้น และในการลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานได้กำหนดให้สมาชิกระบุอย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์เข้าร่วมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือประเภทบุคคล ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ดังนั้นในการส่งผลงานขั้นสุดท้ายที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ หรือในเว็บไซท์ ขอให้สมาชิกแสดงชื่อเจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพความเป็นสมาชิกไม่ตรงกับ ชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏบนชิ้นงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธิ์ในการพิจารณาให้เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสถาปนิกครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท

 

            สำหรับผู้ที่สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

            ฝ่ายทะเบียน โทร.02-319-6555 ต่อ 113 หรือ

            Line ID : @asaline หรือ Email: asa.ratirat@gmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 0-2319-6555 ต่อ 205 Email: asa.theerarat@gmail.com

bottom of page