top of page

29 เมษายน 2566

13.30 - 14.15 น.

“เบื้องหลังกองบ.ก. : หนังสือสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต”

คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ (เกี๊ยง)
และ คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล (โจ)

49Group

15.00 - 16.00 น.

“PASSION IS OVERRATED”

คุณวริษฐา ลีลเศรษฐพร (กิ๊ฟ ลี)

GiftLee

17.00 - 17.45 น.

“สองเฮียตอบน้อง”

คุณจูน เซคิโน
และ คุณจีรเวช หงสกุล

Junsekino Architect and Design + IDIN Architects

bottom of page