top of page
ASA 2023_ASA Member_Website Banner(1960x1300 px).jpg

นิทรรศการตำถาด ผลงานสมาชิก ALL MEMBER

การคัดเลือกผลงานจากสมาชิกจาก 4 สมาคมวิชาชีพ และ 1 สภาสถาปนิก เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’ 66 ระหว่างวันอังคารที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค

                 ตำถาด : Time of Togetherness

                 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก จัดงานสถาปนิก ’66 ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นเวทีที่จะนำเหล่านักออกแบบมารวมตัวกันเพื่อ พูดคุย ตั้งคำถาม และช่วยกันหาคำตอบและแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพทุกแขนงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
                 เพื่อฉลองการรวมตัวกันครั้งแรกขององค์กรวิชาชีพทั้ง 5 ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงเลือกหัวข้อในการจัดงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของคนไทย ซึ่งคือ วัฒนธรรมด้านอาหาร เมื่อเราพบปะสังสรรค์กันคนไทยจะรับประทานอาหารร่วมกัน ในปีนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับงานภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness”
                 สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิก ร่วมส่งผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ ALL MEMBERS 2023 ตำถาด : Time of Togetherness” แสดงถึงความแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์ในการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปนิก รวมทั้งแสดงให้สถาปนิกร่วมวิชาชีพได้เห็นแนวทางการออกแบบที่หลากหลายขึ้น
               โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงานสถาปนิก’66 ดังต่อไปนี้

1.    พื้นที่จัดแสดงผลงานของสมาชิก

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงงานได้เตรียมฐานตั้งแสดงผลงานไว้เบื้องต้นเป็นรูปแบบที่แสดง Isometric ด้านล่างซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในภายหลัง ทั้งนี้ สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯสามารถเลือกวิธีจัดแสดงผลงานได้ดังนี้

1.1.  จัดแสดงผลงานผ่านโมเดลหุ่นจำลอง หรือ วัตถุสามมิติ ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 1.00 เมตร ซึ่งอาจจะเป็นงานทั้งชิ้นหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งพิมพ์ส่วนของเนื้อหาและแนวคิดของงานออกแบบลงในฐานโมเดล ทางสมาคมฯ จะเตรียมฐานโมเดลแนวราบ ขนาดหน้ากว้าง  1.20 x 1.20 เมตร

1.2.  จัดแสดงผลงานผ่านโปสเตอร์ ซึ่งเป็นประกอบด้วยรูปถ่าย หรือภาพ render ผลงานสถาปัตยกรรมรวมทั้งเนื้อหาและแนวความคิดในการออกแบบ ทีมงานจะเตรียมฐานสำหรับติดโปสเตอร์ขนาด  1.20 x 1.20 เมตร โดยออกแบบให้มีระนาบเอียงเพื่อให้ผู้ชมอ่านได้สะดวก ทางสมาคมฯจะจัดพิมพ์ผลงานโปสเตอร์ให้
หมายเหตุ : ฐานโมเดลและฐานโปสเตอร์จะจัดแบบเรียงสลับกันไป โดยมีความสูงแบบคละกันตั้งแต่ 0.50, 0.65 และ 0.75 เมตร เพื่อให้มีลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นลักษณะ contour

** ทางสมาคมฯให้พื้นที่จัดแสดงรายละ 1 ยูนิต หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ สามารถเพิ่มได้จำนวน 3 ยูนิต โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยูนิตละ 1,200 บาท (รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 ยูนิต) **

2.     การคัดเลือกผลงานและเกณฑ์การพิจารณา

2.1    การคัดเลือกผลงาน จะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

  • คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดิน สตูดิโอ จำกัด

  • คุณธนพงศ์ วิชคำหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอวิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

  •  อ.ดร. อภิพรรณ บริสุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2    พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอถึงแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ 
หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ออก สำหรับผลงานที่มีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนดของการแสดง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


3.    การจัดส่งผลงานเข้าเพื่อร่วมคัดเลือก

3.1      จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ได้ที่ อีเมล info.asamember@gmail.com

3.2     Upload ผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .zip โดยตั้งชื่อด้วย ID Project ซึ่งภายในไฟล์ต้องประกอบไปด้วย

  • ข้อมูลสรุปโครงการ แสดงผลงานออกแบบ จะเป็นงานที่สร้างจริงหรือเป็นแนวคิดก็ได้ ให้เห็นภาพชัดเจน โดยแสดงผ่าน Plan, Section, Elevation, Perspective, หรือ Isometric พร้อมคำอธิบายที่มาของผลงาน ความยาวไม่เกิน 100 คำ และแผนภาพ แนวคิด (Diagram) รายละเอียดวัสดุ และ ขนาดหุ่นจำลองที่ชัดเจน (กว้าง x ยาว x สูง) และแจ้งให้ชัดเจน กำหนดส่งไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

  • ข้อมูลเพื่อนำผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ทั้งนี้เมื่อผลงานของท่านผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ทาง  ASA จะนำข้อมูลมาแสดงใน Website (เมื่อ Upload ผลงานแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การส่งผลงานได้บนหน้า Website)

4.    การประกาศผล

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งตามกำหนดการ

กำหนดการ

4.1.  จัดส่งใบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

4.2.  วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

4.3.  แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

4.4.  ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 21:00 น.

หมายเหตุ : หากต้องการติดตั้งผลงานด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Email :
info.asamember@gmail.com เพื่อขอรับบัตรเข้าติดตั้งงาน ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 21:00 น. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าติดตั้งผลงานในช่วงระหว่างแสดงผลงาน

  • หากต้องการให้สมาคมฯ เป็นผู้ติดตั้งผลงานให้ สามารถจัดส่งผลงาน มายังสมาคมสถาปนิกสยามฯ เลขที่ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. โดยติดต่อ คุณปวันรัศมิ์ (ตู่) 088-619-4662 อีเมล info.asamember@gmail.com หรือ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 089-171-1795

4.5.  จัดแสดงผลงาน วันอังคารที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ​

4.6.   เก็บผลงานคืน   วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 20:00 น. 

หมายเหตุ : หากไม่สามารถมารับกลับคืนได้ในวันดังกล่าว โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันติดตั้ง ได้ที่ 
คุณปวันรัศมิ์ (ตู่) 088-619-4662  อีเมล info.asamember@gmail.com หรือ คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร 089-171-1795 เพื่อขอรับผลงานคืนได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

5.    ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

                 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิในการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑณากรแห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก เท่านั้น และในการลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานได้กำหนดให้สมาชิกระบุอย่างชัดเจนว่ามีความประสงค์เข้าร่วมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือประเภทบุคคล ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ดังนั้นในการส่งผลงานขั้นสุดท้ายที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ หรือในเว็บไซต์ ขอให้สมาชิกแสดงชื่อเจ้าของผลงานให้ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังว่าสถานภาพความเป็นสมาชิกไม่ตรงกับชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏบนชิ้นงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธิ์ในการพิจารณาให้เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานสถาปนิกครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกประเภท

                 สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดง สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาสถาปนิกสยามฯ หรือต่ออายุสมาชิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการสมัครเข้าร่วมงานสถาปนิกปี 2566 เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.02-319-6555 ต่อ 113 หรือ Line ID : @asaline หรือ Email: asa.ratirat@gmail.com

                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
                 คุณธีรรัตน์ แก้วใจกล้า โทร. 089-171-1795 อีเมล : asa.theerarat@gmail.com หรือ
                 คุณณภัทร สักกามาตย์ โทร. 084-656-9084 อีเมล : asa.naputts@gmail.com หรือ
                 คุณปวันรัศมิ์ (ตู่) 088-619-4662 อีเมล sk@d-63.com หรือ info.asamember@gmail.com

bottom of page