top of page
asa-emerging-web2.jpg

โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562 “ Living Green ”

ASA Emerging Architecture Awards 2019 “ Living Green ”

หลักการและเหตุผล :

‘Living green’ คือแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพราะการเจริญเติบโตของเมืองและความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ดินในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบงานสถาปัตยกรรมและการอยู่อาศัยเริ่มมีความห่างไกลจากธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงนับว่าเป็น ‘ความท้าทาย’ สําหรับสถาปนิกรุ่นใหม่
 

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ในปีนี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะสถาปนิกที่มีแนวคิดและเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการประสานองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคตเพื่อเผยแพร่ผลงานออกสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของบทบาททางวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรม

 

วัตถุประสงค์ :

 1. ยกย่องส่งเสริมสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อวงการสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงการวิชาชีพทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

 2. เผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่และสร้างทัศนคติอันดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมสู่สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯและสาธารณชนให้เห็นถึงบทบาทของสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
   

คุณสมบัติผลงานที่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด :

 1. เป็นผลงานที่ออกแบบโดยสถาปนิกหรือสํานักงานสถาปนิกที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

 2. เป็นผลงานประเภทอาคารที่ใช้หลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการใช้วิธีธรรมชาติ (passive design) หรือการใช้เทคโนโลยีและระบบเครื่องกลต่างๆ (active design)

 3. เป็นผลงานที่ก่อสร้างใหม่หรือเป็นโครงการที่ออกแบบและก่อสร้างโดยการดัดแปลงหรือต่อเติมโดยต้องเป็นผลงานที่ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนวันปิดรับผลงาน

  4. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

      4.1 กรณีส่งในนามบุคคล / กลุ่ม ผู้ร่วมงานทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับผลงาน)
      4.2 กรณีส่งในนามนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบออกแบบโครงการ โดยจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมงานทั้งหมดต้อง
มีอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับผลงาน)
  5. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจําปีของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ประเภทรางวัล

- รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2562 (รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี)
- รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ที่สมควรเผยแพร่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2562 (รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี)

การรับรางวัล

- ผลงานออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี2562 สมาคมจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานเข้าเฝ้ารับพระราชทานกิตติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่ประกาศเกียรติคุณจารึกพระราชลัญจกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนําไปติดตั้งยังโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือก

- ผลงานออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ที่สมควรเผยแพร่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2562 จะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทผลงานและการแบ่งประเภท

 • การแบ่งประเภทจะถูกจัดโดยคณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้ส่งแบบต้องระบุประเภทผลงานในการส่ง และ ไม่จํากัดจํานวนผลงานที่ส่ง

 • ไม่จํากัดประเภทผลงาน และ จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล

 • ประเภทอาคารโดยสังเขป :

      o อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน

      o อาคารสาธารณะ

      o อาคารชุมนุมคน

กําหนดส่งผลงาน

 •  เปิดรับผลงาน                         วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

 •  ปิดรับผลงาน                          วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ www.asaexpo.org/asa-emerging-architecture-awards โดยถือวันเวลาที่ผลงานส่งถึงสมาคมฯ

 •  การคัดเลือกผลงานรอบแรก       โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และประกาศผลใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

 •  การคัดเลือกผลงานรอบที่สอง     โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงและสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ/ผู้ใช้งานอาคาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิน
                                               ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2562

                                               * อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเยี่ยม กรรมการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การคัดเลือกรอบสุดท้าย              โดยสถาปนิกผู้ออกแบบนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินฯ ในงานสถาปนิก’62 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 
                                               โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถรับฟังได้

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการในงานสถาปนิก’62

คณะกรรมการตัดสิน

  1. นายกฤษฎา โรจนกร

  2. ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

  3. รศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

  4. รศ. เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

  5. ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

 

ข้อกําหนดเอกสารประกอบผลงานและแบบที่จะส่งเข้าการคัดเลือก (คําอธิบายให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ) :

  1. แบบแสดงรายละเอียดผลงาน (ไฟล์ PDF ขนาด A1)  ในแนวตั้งจํานวน 2 แผ่น วางต่อกันด้านข้าง ไม่ใส่กรอบ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

     1.1 คําอธิบายประกอบผลงาน

           - ชื่อโครงการ
           - ที่ต้ังโครงการ
           - ปีที่ทําการออกแบบ ถึงปีที่ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จ
           - ชื่อสถาปนิก และ/หรือ รายช่ือบุคลากร และทีมผู้ร่วมออกแบบ
           - รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
           - แนวความคิดในการออกแบบ ข้อความอธิบายการออกแบบที่สัมพันธ์กับการใช้งานอาคาร

     1.2 ผังบริเวณที่ตั้งโครงการซึ่งแสดงสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
     1.3 ผังรูปด้านรูปตัดและรายละเอียดที่จําเป็น
     1.4 รูปถ่ายโครงการแสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญของผลงาน

  2. เอกสารประกอบผลงาน (ขนาด A4) ประกอบด้วย :

     2.1  ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ

     2.2  แนวความคิดในการออกแบบ

     2.3  ผังพื้นรูปด้านรูปตัดและแบบแสดงรายละเอียดที่จําเป็นเพื่อแสดงให้เห็นแนวความคิดในการออกแบบ

     2.4  แผนที่แสดงการเข้าถึงที่ตั้งโครงการ (สถาปนิกที่ออกแบบผลงานจะต้องประสานงานการเข้าเยี่ยมชมโครงการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามกําหนดการที่สมาคม
           สถาปนิกสยามฯ จะแจ้งให้ทราบ)

     2.5  เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง
     2.6 ระบบ และ/หรือ วิธีการก่อสร้างที่สําคัญของอาคาร
     2.7 ค่าก่อสร้างโครงการ
     2.8 รูปถ่ายผู้ส่งเข้าประกวด
     2.9 สําเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าประกวด

* สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สําหรับผลิตงานสื่อ เพื่อเผยแพร่ในงานต่างๆของสมาคมฯ และตีพิมพ์ในสื่อ ท้ังในและต่างประเทศ

การส่งผลงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่คณะกรรมการดําเนินงาน โครงการคัดเลือกสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ “Living Green”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ17) ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10310

โทรศัพท์: 0-2319-6555 ต่อ 113 email: asa.ratirat@gmail.com

Sponsored by

asa sponsor logo - web-01.png
asa sponsor logo - web-02.png
asa sponsor logo - web-04.png
asa sponsor logo - web-03.png
asa sponsor logo - web-05.png
Company's Logo-white.png
ligman_RGB_reverse-01.png
KE logo_center(1)-02.png
Neowave [Converted]-02.png
45536_3BS logo-03.png
Only_Chang Beverage Logo-white-03.png

Organized by

bottom of page