top of page

Collaboration is Life !

วันอาทิตย์ ที่ 30 เม.ย. 2566 เวลา 10.00 - 12.00 (GMT+7)

Mr. Wong Mun Summ (Singapore).jpeg

Damian Thompson

Director, LatStudios (Australia)

ประวัติโดยสังเขป

Damian Thompson เจ้าของร่วมและกรรมการของ LatStudios เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อเป็นสะพานสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันมาทั้งชีวิต โดยการผสมผสานสหวิทยาการถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักปฏิบัติของเขา

ในฐานะภูมิสถาปนิก Damian Thompson ได้ค้นพบวิชาชีพที่ช่วยให้เขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ตนหลงใหลให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการผสมผสานทำเลให้เข้ากับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศด้วยพลังความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งนอกเหนือจากความหลงใหลในภูมิทัศน์ลักษณะนี้แล้ว เขายังได้ร่วมมือกับโรงเรียนการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งรัฐควีนส์แลนด์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วอีกด้วย

ผลงานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาของ Damian Thompson ครอบคลุมการออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมให้แก่ลูกค้าในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเขาได้เป็นทั้งหัวหน้าโครงการและสมาชิกของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อทำโครงการที่ได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่โครงการออกแบบซอยขนาดเล็กไปจนถึงโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและชุมชนเมือง ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันเมื่อมีการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของระบบนิเวศและระบบสังคม

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 Damian Thompson ได้รับรางวัลจากสถาบันภูมิสถาปัตยกรรมแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute of Landscape Architecture หรือ AILA) จากผลงานทางวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.actforum2023@gmail.com

bottom of page