top of page

PROFESSIONAL SEMINAR

งานสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในไทยของแต่ละสาขาวิชา ที่จะให้ประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพของสถาปนิกในปัจจุบัน จัดในรูปแบบ Hybrid Seminar ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนา แบบ on site

bottom of page