พาวิเลียน: ASA CAN

สถาปนิก: ธาริต บรรเทิงจิตร และภาสุร์ นิมมล จาก MOR AND FARMER วิธี วิสุทธิ์อัมพร, อภิชาติ รุ่งแสงวีรพันธ์, ฐากูร ลีลาวาปะ จาก CROSS AND FRIENDS

วัสดุและโจทย์การออกแบบ: ไม้ไผ่

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มงานสถาปนิกเพื่อชุมชนของสมาคม

Custom thainess:

SUPEREVERYDAY OBJECT INSTALLATION

ออกแบบโดย นัฐพงษ์ พัฒนโกศัย และดลพร ชนะชัย จาก Cloud-floor

พาวิเลียน: ASA Friend 

สถาปนิก: ศศิซลวรี สวัสดสวนีย์ จาก SILP ARCHITECTS

วัสดุและโจทย์การออกแบบ: ไม้ไผ่

จัดแสดงนิทรรศการของ Universal Design สภาสถาปนิก สภาคณบดี (CDAST) สถาบัน อาคารเขียว ARCASIA และสถาปนิกภูมิภาค

Please reload

 

Recent Posts

Please reload

Organized by

Sponsored by:

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com