top of page

Sub-theme 3 : Earth สวนสาธารณะของเมือง : พื้นที่สำหรับทุกคน (Urban Public Park : the place for all)


“สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของเมืองคือพื้นที่สาธารณะ มิใช่พื้นที่ส่วนบุคคล”- คำกล่าวโดย Dr. Joan Clos ผู้บริหารระดับสูงแห่งโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ โครงการภายใต้หัวข้อ’ดิน’ เป็นโครงการตัวอย่างของพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่อาศัยในเมือง สวนสาธารณะของเมืองช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติ การสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะในเมืองจะนำผู้ฟังไปสู่การสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมของเรา

วิทยากร :

1.ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ (Moderator)

2.คุณยศพล บุญสม บริษัท SHMA

3.คุณปาจาริยา มหากาญจนะ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

4.ผู้แทนจาก SCG​

 

วัน - เวลา : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 , 13:30 - 16:30 น.

สถานที่ : Jupiter 12, IMPACT


Commentaires


bottom of page