top of page

Making of the pavilion - Introduction by สาวิตรี ไพศาลวัฒนา และ Jakub Gardolinski


พาวิเลียน: Introduction

สถาปนิก: สาวิตรี ไพศาลวัฒนา และ Jakub Gardolinski จาก PAGAA ร่วมกับ เมธัส ศรีสุชาติ จาก MAGLA

วัสดุและโจทย์การออกแบบ: วัสดุประยุกต์

 

นิทรรศการนําเสนอวิดีทัศน์บทสัมภาษณ์ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทย อันได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศรี ปาณินท์ รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และ รศ.วิวัฒน์ เตมียพันธ์ ซึ่งได้แสดงทัศนคติ และวิพากษ์ความเข้าใจต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมไปถึงระบบการศึกษาสถาปัตยกรรม พื้นถิ่นในปัจจุบันและในอนาคต และบทสัมภาษณ์ของสถาปนิกรับเชิญผู้ออกแบบ พาวิเลี่ยนทั้ง 18 กลุ่ม และสันธาน เวียงสิมา ที่ปรึกษาหลักของที่มอํานวยการซึ่งให้คํา ปรึกษาด้านวัสดุและงานก่อสร้างพาวิเลียน ที่แสดงความเห็นต่อ Vernacular living ใน รูปแบบบทสนทนา

วิดีทัศน์อีกเรื่องหนึ่งเป็นบทสัมภาษณ์สถาปนิกรับเชิญผู้ออกแบบพาวิเลียนทั้ง 18 กลุ่ม ที่มาอธิบายแนวคิดในการออกแบบพาวิเลี่ยนในงานสถาปนิก 161ออกแบบและจัดทํา

เนื้อหานิทรรศการโดย: ที่มอํานวยการจัดงานสถาปนิก ’61

ดูแลและเรียบเรียงเนื้อหานิทรรศการหลักโดย: พิชญา นิธิภัทรารัตน์

Comments


bottom of page