top of page

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Project Coordinator : ดิศสกุล อึ้งตระกูล

Student :

พฤกษ์ จงพิเชษฐวรกล ตระกูล คำคุณ ณัฐวุฒิ เขียววรรณ


ASA-Com-120173119306


เมื่อนึกถึงความเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบของการใช้ชีวิตประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ ภาพของ ''ข่วงประตูท่าแพ'' จึงเป็นภาพลักษณ์แรกที่เกิดขึ้นมาบนเส้นเวลา ระหว่างอดีตและปัจจุบัน และช่องเจาะต่าง ๆ บนกำแพงจึงเสมือนเป็นช่องแสงภาพหัวกลับของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทขับคลื่นสถาปัตยกรรมพื้นถื่นให้ไปข้างหน้า และด้วยเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นของภาคเหนือ 'โคม'' และ ''ตุง'' จึงถูกนำมาสื่อความหมายของพื้นถิ่นล้านนา.. เมื่อครั้งยังเด็ก.. สิ่งที่ ''ไม่ธรรมดา'' ''BEYOND ORDINARY'' ในช่วงเวลานั้นคงหนีไม่พ้นกล้องสลับลาย (Imaginative Kaleidoscope) ที่ซึ่งเป็นเหมือนการสร้างจินตนาการ สร้างความคิดสร้างสรรค์จาก ''สิ่งธรรมดา ๆ'' ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเด็กคนนึงได้ให้เป็นงานสถาปัตยกรรมในสิ่งที่ ''ไม่ธรรมดา''Comments


bottom of page