top of page

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Project Coordinator : จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

Student :

ปริญญา เนตรคำ ธนบูรณ์ เต็งธนาวราวัฒน์ วะรุ้ง คงสัตย์ จารุชัย กาญจนกัณโห


ASA-Com-120148119300


หากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ที่ทำให้เกิดการ "ทดลอง เปลี่ยนแปลง ปรับตัว" จนเกิดเป็นสิ่งใหม่ หรือความเป็นอยู่แบบใหม่ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ และวิถีชีวิต "อิฐ" วัสดุดั้งเดิม คุ้นตา ที่สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่อดีต เมื่อแนวคิดการ "ทดลอง เปลี่ยนแปลง ปรับตัว" ถูกนำมาปรับใช้ในการก่ออิฐ จึงทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆจากก้อนอิฐ เฉกเช่นสถาปัตยกรรม
Kommentare


bottom of page