top of page

Yung Ho Chang


Chinese Architect , Atelier Feichang Jianzhu

CHINA

Alliance of architecture Award for young architects, 1992

ABOUT THE SPEAKER

When Yung Ho Chang co-founded Atelier Feichang Jianzhu (FCJZ) in Beijing in 1993, it was China’s first private architecture firm. No wonder the Chinese-American architect is recognized as one of the pioneers in architecture industry over there and known for his work in the US as well.

After graduating from Nanjing Institute of Technology, currently known as Southeast University, in China, he moved to the states and received M.Arch. from University of California, Berkeley. After teaching for over a decade, Chang returned to Beijing to establish FCJZ.

Formerly a professor and Head of the Graduate Center of Architecture at Peking University, Chang is a professor at MIT, where he used to be Head of Architecture Department. In addition to teaching, he has exhibited internationally as an artist and his works have been widely published, including the monograph Yung Ho Chang/Atelier Feichang Jianzhu: A Chinese Practice which came out in 2003. His articles have been featured in architectural journals worldwide, such as Architecture Today in France, The Art of the Moment in Italy, New Architecture and Space Design in Japan, Architecture in the US, Space in Korea, and the World Architecture in Britain.

As a notable architect known for creating modern designs with Chinese characteristics, Chang has received numerous architecture awards, including First Place in the Shinkenchiku Design Competition in 1987, the 2000 UNESCO Prize for the Promotion of the Arts, and the Academy Award in Architecture from the American Academy of Arts and Letters in 2006.

Between 2011-2017 he was a Pritzker Architecture Prize Jury member. He held solo exhibitions at UCCA in Beijing in 2012, and has also participated in various art, architecture exhibitions and biennials, including six times in Venice Biennale since 2000.

 

Yung Ho Chang คือหนึ่งในสถาปนิกที่มีอิทธิพลอย่างมากในแวดวงสถาปัตย์ที่ประเทศจีน เพราะในปี 1993 เขาได้ร่วมก่อตั้ง Atelier Feichang Jianzhu (FCJZ) ซึ่งถือเป็นบริษัทสถาปนิกเอกชนแห่งแรกในประเทศจีน

หลังจบปริญญาตรีจาก Nanjing Institute of Technology หรือที่รู้จักกันในชื่อ Southeast Universtiy ในปัจจุบัน Chang เข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมที่ University of California, Berkeley และเมื่อจบปริญญาโทแล้ว เขายังเป็นอาจารย์สอนด้านนี้ในอเมริกาอีก 15 ปี ก่อนจะกลับไปเปิด FCJZ ที่ปักกิ่ง

ก่อนหน้านี้ Chang เคยเป็นอาจารย์ที่ Peking University ส่วนปัจจุบัน งานหลักของเขาคือการสอนนักศึกษาที่ MIT ซึ่งเขาเคยรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่นี่มาก่อน แต่นอกจากงานสอนแล้ว เขายังเคยจัดแสดงผลงานอีกหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานเดี่ยวที่ UCCA ในปักกิ่งเมื่อปี 2012 และร่วมแสดงงานที่ Venice Biennale ทั้งหมด 6 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา รวมถึงมีหนังสือรวมผลงานชื่อ Yung Ho Chang/Atelier Feichang Jianzhu: A Chinese Practice ออกมาเมื่อปี 2003 งานเขียนเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมของ Chang ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั่วโลก ทั้ง Architecture Today ของฝรั่งเศส, The Art of the Moment ของอิตาลี, New Architecture and Space Design ของญี่ปุ่น, Architecture ของอเมริกา, Space ของเกาหลี, and the World Architecture ของอังกฤษ

งานของ Chang เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบที่นำเอาคาแรกเตอร์ความเป็นจีนมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของเขา แล้วทำออกมาเป็นงานดีไซน์สไตล์โมเดิร์น แนวคิดในการทำงานที่โดดเด่นของเขาคือที่มาของรางวัลจำนวนมากจากทั่วโลก อาทิ รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Shinkenchiku Design Competition ในปี 1987, รางวัลจาก UNESCO ด้านการส่งเสริมศิลปะในปี 2000 และรางวัลที่เปรียบได้ว่าเป็น Academy Award ด้านสถาปัตยกรรม จาก American Academy of Arts and Letters ในปี 2006 นอกจากนี้เขายังได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง Pritzker Architecture Prize ระหว่างปี 2011-2017 อีกด้วย

FEATURED PROJECTS

 

Yung Ho Chang

ASA International Forum Sessions :

SUNDAY I 6 May 2018 I 13:00 - 14.30 Phoenix Ballroom

 

Comentarios


bottom of page