top of page

นิทรรศการผลงานนิสิต-นักศึกษาสถาปัตย์ฯ (Student Exhibition)


สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ภายใต้หัวข้อ "Green Design"

โดยจะนำไปก่อสร้างจริงเพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการ Student Exhibition ภายในงานสถาปนิก’ 62 : "Living Green : กรีนอยู่ดี " ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคมนี้

 

รายละเอียดหัวข้อการแสดงงาน

“Green Design” เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษา ในการใส่ใจต่อการสร้างความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเปิดกว้างให้แต่ละสถาบันการศึกษานำเสนอผลงานได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ แต่ละสถาบันการศึกษาอาจนำเสนอผลงานที่มีอยู่แล้วในการเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องมาออกแบบจัดแสดง หรือ จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับโจทย์ดังกล่าวก็ได้ โดยจัดวางอยู่ในพื้นที่ขนาด 1.20 เมตร x 1.20 เมตร สูงไม่เกิน 1.80 เมตร ทั้งนี้ ต้องนำเสนอด้วยว่าผลงานดังกล่าวจะนำไปใช้ต่อได้อย่างไร

 

รางวัล

ผลงานทั้งหมดจะถูกนำมาจัดแสดง จะถูกคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ FIRST PRIZE, SECOND PRIZE และ HONORABLE MENTION โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากทางสมาคมฯ และ 1 รางวัลพิเศษ Popular Vote โดยวัดจากผล vote ทางเพจของงานสถาปนิก

(ทุกรางวัลจะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ)

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

1. ให้แต่ละสถาบันนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “Green Design” ในพื้นที่จัดแสดงขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร และสูงไม่เกิน 1.80 เมตร โดยจะมีแท่นที่ทางสมาคมฯ จัดเตรียมไว้ให้ 4-8 แท่นต่อสถาบัน ขนาดแท่น 1 ชิ้น กว้าง 0.60เมตร x ยาว0.60 เมตร สูง 0.45 เมตร ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันหลายชิ้น (ไม่เกิน 8 ชิ้น) ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

2. คำอธิบายผลงานความยาวไม่เกิน 200 คำ

3. ตำแหน่งของแต่ละสถาบัน ตามเอกสารแนบ

4. ทางสมาคมฯ จัดเตรียม ป้ายชื่อสถาบัน และปลั๊กไฟสำหรับแต่ละสถาบันๆ ละ 1 จุด

5. ผลงานที่นำมาจัดแสดงสามารถจัดส่งต่อไปยังสถาบัน/หน่วยงานที่ต้องการต่อไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละสถาบันว่าต้องการมอบให้หรือไม่)

 

งบประมาณสนับสนุน

สมาคมฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษา สถาบันฯ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดการ

1. ส่งจดหมายเชิญสถาบันการศึกษา : ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

2. สถาบันการศึกษาส่งเอกสารยืนยันเข้าร่วมตอบกลับ : ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

3. สถาบันการศึกษาส่งข้อมูลสอบถามรายละเอียดการจัดแสดงผลงานได้ที่ email : asa.ratirat@gmail.com

4. สถาบันการศึกษาส่งแบบของนิทรรศการ : ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ www.asaexpo.org

5. ติดตั้งผลงาน : วันที่ 28 - 29 เมษายน 2562

6. จัดแสดงผลงาน : วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562

7. รื้อถอนผลงาน : วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป

8. ตัดสินผลงาน และมอบรางวัลการส่งแบบนิทรรศการฯ : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

การส่งแบบนิทรรศการฯ

เพื่อใช้เป็นข้อมลูสําหรับคณะทำงานในการประสานงานเตรียมความพร้อมร่วมกับสถาบันต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ - ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ Email : asastudent2019@gmail.com - ดําเนินการส่งแบบของการจัดนิทรรศการ โดยนําเสนอในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่เแสดงแนวทางการออกแบบ ระบุจํานวนแท่นที่จะให้สมาคมฯ จัดเตรียม (4 - 8 แท่นต่อสถาบัน) และจัดแสดงนิทรรศการลงในหน้ากระดาษขนาด A1 จํานวนหนึ่งแผ่นตามแนวตั้ง โดยกําหนดให้นําเสนอผังพื้น รูปด้านหน้า และ ทัศนียภาพ อย่างน้อยอย่างละหนึ่งรูป

- ระบุความประสงค์ที่ต้องการจัดส่งผลงานต่อไปยังสถาบัน/หน่วยงานที่ต้องการหรือไม่

 

การนําเสนอผลงาน

โดยให้แต่ละสถาบันส่งตัวแทนนักศึกษามานําเสนอผลงาน ดังนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ นิทรรศการนิสิต - นักศึกษา (ประจําแต่ละบูธ ) - ให้เวลานําเสนอ สถาบันฯ ละไม่เกิน 5 นาที - ไม่จํากัดเทคนิคการนําเสนอ - ประกาศผลและมอบโล่รางวัล วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมกลาง

 

การรับเช็คสนับสนุน

เมื่อสมาคมฯ ได้รับเอกสารยื่นยันตอบรับเข้าร่วมงานจากสถาบันฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เช็คสนับสนุนสถาบันฯ ละ 10,000 บาท คาดว่าจะจัดทําเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้ สมาคมฯ จะจัดส่งสําเนาหน้าเช็ค ให้แต่ละสถาบันฯ เพื่อดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับ จัดส่งให้สมาคมฯ ได้ 2 ทางคือ - ด้วยตนเองที่สมาคมฯ นําใบเสร็จหรือใบสําคัญรับ มารับเช็คที่ฝ่ายการเงิน

หรือ - ทางไปรษณีย์ Ems เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางการเงินจะโอนเข้าบัญชี ตามข้อมูลสําเนาหน้าบัญชีให้

 

การเข้าติดตั้ง - รื้อถอนผลงาน

- สมาคมฯ จะมีเอกสารคู่มือการเข้าติดตั้ง-รื้อถอนผลงานฯ จัดส่งให้แต่ละสถาบันฯ เพื่อยืนยันตําแหน่งของแต่ละสถาบันฯ ในการเข้าติดตั้ง-รื้อถอน ผลงาน ให้อีกครั้ง)

- ติดต้ังผลงาน ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 28 - วันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562

- รื้อถอนผลงาน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 น.ส. รติรัตน์ จันทร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113 โทรสาร 0-2319-6419 email : asa.ratirat@gmail.com

Commentaires


bottom of page