การลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. ในงานสถาปนิก ’62


**เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก

การลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. สภาสถาปนิกสำหรับการเข้าชมงานสถาปนิก ’62 ที่จุดลงทะเบียน ASA Club

- หน่วย พวต. จะได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการจัดงาน

- สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

- สมาชิกที่ได้ลงทะเบียน ASA Club จะถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. โดยอัตโนมัติ

- สมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียน ASA Club จะต้องกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมลงลายเซ็น

- ติดต่อขอรับใบรับรองหน่วย พวต. ได้ที่สำนักงานของสมาคมฯ หลังจากงานสถาปนิก 60 วัน

- สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

- ท่านจะต้องกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมลงลายเซ็น

- ติดต่อขอรับใบรับรองหน่วย พวต. ได้ที่สำนักงานของสมาคมฯ หลังจากงานสถาปนิก 60 วัน

การลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. สภาสถาปนิกสำหรับการเข้าร่วมสัมมนา ASA Seminar ห้อง Jupiter

- ท่านที่ต้องการหน่วย พวต. จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนและมีการเซ็นชื่อทั้งขาเข้าและขาออก

- การเซ็นชื่อขาเข้าต้องไม่เกินครึ่งแรกของช่วงเวลาสัมมนา ส่วนการเซ็นชื่อขาออกให้เซ็นหลังจากที่มีการจัดสัมมนาไปแล้วเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาสัมมนา

- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับหน่วย พวต. จะต้องมีเวลาอยู่ในการสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของช่วงเวลาสัมมนา

- ติดต่อขอรับใบรับรองหน่วย พวต. ได้ที่สำนักงานของสมาคมฯ หลังจากงานสถาปนิก 60 วัน

การลงทะเบียนเพื่อรับหน่วย พวต. สภาสถาปนิกสำหรับการเข้าร่วมสัมมนา ASA Forum ห้อง Phoenix

- ท่านที่ต้องการหน่วย พวต. จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนและมีการยื่นหลักฐานตั๋วขาเข้าไว้แก่สมาคมฯ และเซ็นชื่อขาออก

- การลงทะเบียนขาเข้าต้องไม่เกินครึ่งแรกของช่วงเวลาสัมมนา ส่วนการเซ็นชื่อขาออกให้เซ็นหลังจากที่มีการจัดสัมมนาไปแล้วเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาสัมมนา

- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับหน่วย พวต. จะต้องมีเวลาอยู่ในการสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของช่วงเวลาสัมมนา

- ติดต่อขอรับใบรับรองหน่วย พวต. ได้ที่สำนักงานของสมาคมฯ หลังจากงานสถาปนิก 60 วัน

กรณีลงทะเบียน Online

- ต้องมีการ Check-in เข้าร่วมงานงาน จึงจะได้รับหน่วย พวต.

- ติดต่อขอรับใบรับรองหน่วย พวต. ได้ที่สำนักงานของสมาคมฯ หลังจากงานสถาปนิก 60 วัน


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com