top of page

ASA Workshop 2019 "กรีนอยู่ดี"


เมื่ออาชีพ "สถาปนิก" คืออาชีพที่ทำงานเป็นทีม โครงการ ASA Workshop หนึ่งในกิจกรรมของงานสถาปนิก'62 จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาจากต่างสถาบันและต่างพื้นที่ได้มาทำงานร่วมกัน นอกจากนี้นักศึกษายังได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับ "บริบท" ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย


bottom of page