top of page

Lanchaloemphrakiat Design Competition


Speaker time: 2012-04-27 10:30

Forum category: Thai young generation series

Website: Lanchaloemphrakiat Design Competition's website

โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการประกวดแบบระดับชาติ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ดำเนินโครงการออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการประกวดแบบ มีคณะอนุกรรมการอำนวยการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกลไกหลัก และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ กบพร. ดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 จากแบบที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 78 แบบ

ที่ตั้งโครงการเป็นที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่หัวมุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เดิมและอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเพื่อออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ในฐานะแหล่งเสริมสร้างปัญญาและองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ และเพื่อสร้างจุดหมายตาให้กับกรุงเทพมหานคร แนวความคิดเบื้องต้นขององค์ประกอบโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่ส่วนกิจกรรม เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมและสภาพแวดล้อมกับพื้นที่โดยรอบ โครงการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 9 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สวนและลานกิจกรรม พื้นที่นิทรรศการ พื้นที่ห้องสมุด พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ส่วนบริหารและจัดการ พื้นที่โถงกลางและบริการอื่นๆ พื้นที่จัดเตรียมและเก็บของ พื้นที่ห้องเครื่องและงานระบบ และพื้นที่จอดรถ รวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร การจัดการประกวดแบบโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการเป็นสองรอบ รอบแบบเป็นการประกวดแนวความคิดซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนส่งแนวความคิดเข้าประกวด จากนั้นคณะกรรมการตัดสินประกวดแบบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 12 คน เลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดห้าแนวความคิด เข้าทำการประกวดแบบในรอบที่ 2 ซึ่งการประกวดแบบในรอบนี้ผู้เข้ารอบต้องทำการพัฒนาแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และคณะกรรมการตัดสินจะเลือกแบบที่ดีที่สุดหนึ่งแบบให้เป็นแบบชนะเลิศ

A national design competition by an approval of the Cabinet on 22 June 2009, and being organised by a management committee for the Special Ratchadamnoen Road Development, with a subcommittee to oversee the Design Competition and Office of National Economic and Social Development Board (NESDB) being a secretary. There were 78 participants; and the winner was announced on 9 June 2010

Lanchaloermphrakiat is meant to honor the king as equally as to develop a children learning centre for intellectual and knowledge advancement. It should also be a new landmark of Rattanakosin, the Bangkok historical area. Thus, it should improve the urban landscape, increase the green, the open and the event area, and interweave with the surrounding’s activities and environment.

The 8,000 square meters designated site is situated at the corner of Ratchadamnoen Klang Road where the former Public Relation Department building and the Government Lottery Office building locate. Lanchaloermphrakiat consist of nine major functions: green and activity area, exhibition, library, learning centre, management office, halls and service, storage and preparation area, mechanical rooms and parking. The total area is approximately of 20,000 square meters.

N7A Co., Ltd (Finalist) Chakdao Navacharown and Monthon Paoaroon บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด โดย คุณจักรดาว นาวาเจริญ และคุณมณฑล เผ่าอรุณ

Supermachine Studio (Finalist) Pitupong Chaowakul บริษัท ซุเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด โดย คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล

Shma Company Limited (Finalist) Yossapon Boonsom บริษัท ฉมา จำกัด โดย คุณยศพล บุญสม

Quiintrix Architects Company Limited (Finalist) Noppon Pisutharnon and Sirichai Zhangwirunchodinon บริษัท สถาปนิก ควินตริค จำกัด โดย คุณนพพล พิสุทธอานนท์ และคุณศิริชัย จึงวิรุฬโชตินันท์

Patchara Wongboonsin and Landscape Architect of Bangkok (Winning scheme) Patchara Wongboonsin and Tawatchai Kobkaikit คุณพัชระ วงศ์บุญสิน และ บริษัทภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด โดย คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ

bottom of page