top of page

ASA MEMBER

นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

(ASA MEMBER)

ASA-Member.jpg

การคัดเลือกผลงานจากสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อแสดงในงานสถาปนิก ‘63 

ระหว่างวันอังคารที่ 28 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่” ในอดีตที่ผ่านมา สังคมของเราได้ให้การยอมรับถึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันตกทอดสืบเนื่องมาจากอดีต ซึ่งรวมเรียกว่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ คำเรียกนี้มักทำให้เรานึกถึงเพียงความเก่าแก่ที่ใช้อายุสมัยมาเป็นเครื่องกำหนดคุณค่า หากแต่สาระสำคัญที่แท้จริงในคุณค่า อันเกิดจากความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานขึ้นมาสำหรับการใช้สอยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต และเราได้ร่วมกันเห็นถึงคุณค่านั้นที่คู่ควรต่อการรักษาไว้ เพื่อส่งต่อผลงานเหล่านั้นจากรุ่นของเราไปสู่คนในรุ่นต่อไป และนั่นก็คือความหมายของคำว่า Heritage  หรือ มรดก

ปัจจุบัน Heritage ตามความเข้าใจโดยทั่วไป ก็มักจะนึกถึงแต่โบราณสถานและการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพความเก่าแก่โบราณไว้ เข้าใจว่าการจัดการมรดกนี้เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว โดยคิดว่าเมื่อเป็นโบราณสถานแล้ว กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ จะห้ามแตะต้อง เกิดเป็นความกลัวที่จะเข้ามาจัดการแหล่งมรดกเหล่านี้ และลืมไปว่ามรดกก็คือสมบัติของทุกคนที่ควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อยู่ในสภาพพร้อมที่จะส่งมอบต่อรุ่นลูกหลานของเราได้ด้วยความภาคภูมิใจ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี  เหล่านี้คือบทบาทที่สำคัญของการออกแบบและการศึกษาทางสถาปัตยกรรมของสถาปนิกทุกคน  ไม่ได้จำกัดว่าเป็นบทบาทของกลุ่มสถาปนิกอนุรักษ์เท่านั้น  จึงถึงเวลาของการมา Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่

Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่ ได้รับการเสนอชื่อมาเป็นชื่องาน เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ ในการสร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้อง กับสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นของเก่าๆ แล้วขีดเส้นให้อยู่แต่ในกรอบเดิม ๆ เพื่อสื่อถึงการนำเสนอประสบการณ์ด้านมรดกสถาปัตยกรรมที่จะปรับมุมมองการเรียนรู้ไปตามประสบการณ์ของผู้เข้าชมงานแต่ละคน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานสถาปนิกหรือผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับงาน สามารถปรับความคมชัด (focus) ของประสบการณ์ที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมอย่างลงลึกในรายละเอียด (zoom) ได้รับข้อมูลที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในมุมที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ที่เคยสัมผัสกับมรดกสถาปัตยกรรมในมุมใดมุมหนึ่งก็จะได้รับประสบการณ์ที่ขยายขอบเขตมุมมองที่กว้างขึ้น (wide angle) ค้นพบมรดกสถาปัตยกรรมที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน มองเห็นมรดกในมิติอื่น ๆ  ทั้งในเรื่องของกาลเวลา ระดับความสำคัญ และรูปแบบทางวัฒนธรรม  มีทั้ง “ของเก่า” ในเรื่องคุณค่าที่อาจเคยมองข้าม การฟื้นฟู การค้นหารูปแบบ วัสดุและเทคนิคฝีมือช่างดั้งเดิมให้กลับคืนมา และ “ของใหม่” อันได้แก่ วัสดุ เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการคุณค่าของมรดก  การออกแบบใหม่ ที่นำอัตลักษณ์ของเก่ามาประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงบริบทที่ตั้งของอาคาร ตลอดจนแนวคิดใหม่ในการจัดการแหล่งมรดก เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งานในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

การ Refocus จึงไม่เป็นเพียงแต่เป็นการหวนกลับมามองดูมรดกเหล่านี้อีกครั้ง แต่เป็นการปรับความคมชัดด้านการรับรู้ที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรม  และยังหมายถึงความยืดหยุ่นของการอยู่ร่วมกันเพื่อการรักษาคุณค่าระหว่างความเก๋าของอาคารเก่าและความเก๋ของอาคารใหม่ร่วมสมัย เป็นการปลุกมุมมองต่อมรดกสถาปัตยกรรมให้มีชีวิตที่กว้างขวางขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ชมงานที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ และความแตกต่างทางยุคสมัย ให้ทุกคนให้หันกลับมาตระหนักถึงบทบาทในความเป็นเจ้าของมรดก เพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาและส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้แก่สังคมให้ได้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ASA Member.png
ASA Member.png

1. การยื่นเสนอผลงานสถาปนิก (ในนามบุคคลหรือบริษัท)

งานนิทรรศการผลงานสถาปนิก ’63 Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่ จะนำเสนอผลงานการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกทางสถาปัตยกรรม ใน 3 ลักษณะ ได้แก่

1) การบูรณะอาคารเก่า

2) การปรับใช้ประโยชน์อาคารเก่า รวมถึงการสร้างอาคารใหม่ที่ต่อเนื่องหรืออยู่ในบริบทเดียวกันกับอาคารเก่า

3) การออกแบบอาคารใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจหรือแนวความคิดจากมรดกทางสถาปัตยกรรม

2. รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ในส่วนของผลงานที่สมาชิกจะนำมาจัดแสดงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ส่วนงานออกแบบ

เสนองานโดยไม่จำกัดรูปแบบและสื่อในการนำเสนอ แต่จะต้องจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

สมาคมฯจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการแสดงงานเป็นโครงสร้างขนาด กว้าง 1.20 x ยาว 1.20 เมตร x สูง 0.60 เมตร  โดยผลงานของสมาชิกจะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างนี้ ในระดับความสูงไม่เกิน 1.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ในกรณีที่สมาชิกต้องการใช้ระบบไฟสำหรับจอ LCD หรือ Model กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่ ทั้งนี้ผลงานที่นำมาจัดแสดง ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือกและได้รับการพิจารณาให้ร่วมแสดงผลงานแล้วเท่านั้น

2.2 ส่วนคำอธิบายผลงานหรือข้อมูลบริษัท

อาจทำเป็น QR Code แผนภาพ หรือข้อมูลตัวอักษร ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้โดยมีขนาดไม่เกิน 30 x 30 เซนติเมตร

3. การคัดเลือกผลงาน

3.1 พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอแนวความคิดของโครงการที่มีประเด็น ที่น่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดหลักของงาน Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่ 

4. การจัดส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก

4.1 จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ได้ที่ อีเมล info.asamember2020@gmail.com

4.2 Upload ผลงานเป็น File *zip โดยตั้งชื่อด้วย ID Project  ในไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลสรุปโครงการ แสดงผลงานที่ออกแบบให้เห็นภาพชัดเจน แสดงคำอธิบายผลงานแผนภาพรายละเอียดวัสดุ รวมถึงแผนภาพ แนวความคิดและวิธีการ (ไม่จำกัดสื่อ) รูปผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาด 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป 

4.3 คณะกรรมการแจ้งผลการคัดเลือกให้ได้ทราบตามกำหนดการ

 

5. กำหนดการ

1. จัดส่งใบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

2. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563

3. แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

4. ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

5. จัดแสดงผลงาน วันอังคารที่ 28 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 อิมแพค เมืองทองธานี

6. เก็บผลงาน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความกรุณาตรวจสอบสถานะความเป็น สมาชิกของสมาคมฯ  และขอให้สมาชิกแสดงชื่อผลงานในตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้แสดงผลงานปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือ เพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานตามความเหมาะสมสำหรับผู้สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.02-319-6555 ต่อ113 

6. รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณวิภาดา ชาตินันท์ คณะกรรมการดำเนินงานฯ โทร. 061-962-9953

คุณกัลยาพร จงไพศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสถาปนิก โทร.02-319-6555 ต่อ206 มือถือ 081-0487771

email. asa.kanlayaporn@gmail.com  

bottom of page